مجوز افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) پروانه فعالیتی است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به شرکت‌های درخواست‌دهنده ارائه می‌شود. این مجوز گرایش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد که هر شرکت با توجه به حوزه فعالیت خود نسبت به دریافت مجوز مورد نظر اقدام می‌کند و پس از طی مراحل ارزیابی مطرح شده، گواهی مربوطه را دریافت می‌دارد.

شرکت سویاب گستر خراسان، در بررسی ها و آزمایش های متعدد به عمل آمده توسط کارشناسان آزمایشگاه دانشگاه شریف توانست ،تمام موارد لحاظ شده در پروفایل‌های حفاظتی محصول روتر را به خوبی رعایت نموده و با سطح یک از نظام ارزیابی و اعتبار بخشی امنیتی محصولات،گواهی امنیتی محصول روتر بومی پرسرعت سودار را اخذ نماید.